Site blog: LMS - SMK YADIKA Bangil

Anyone in the world

PEMBELAJARAN Daring/ON LINE
Materi Pembelajaran dan Lembar Kerja (Tugas) Siswa
KELAS XI semua jurusan
SINAU Drama
Tembung drama utawa sandiwara asale saka basa Yunani kang nduweni teges aksi/solah bawa kang nyritakake ngenani riwayat sawijine paraga kanthi ngemu amanat/pesen kang sinandhi ing njerone. Tembung sandi nduweni teges rahasia/tersembunyi lan wara nduweni teges mbiwarakake.
Ringkesan Materi
Unsur-unsur intrinsik ing crita drama yaiku:
1. Tema yaiku dhasar utawa lelandhesane crita.
2. Alur yaiku urut-urutane kedadeyan kang dumadi sajrone crita. Alur crita kaperang dadi telu, yaiku alur maju, mundur (flashback), lan campuran.
3. Paraga (tokoh) yaiku wong kang ana sajrone crita.
4. Latar yaiku katrangan ngenani panggonan, wektu, lan kahanan kang dumadi sajrone crita.
5. Sudut pandang yaiku kalungguhane pangripta sajrone crita.
6. Amanat yaiku pesen kang diandharake dening pangripta marang para pamaos.
TUGAS
Ing kagiyatan iki awakmu diajak mahami tuladha/(contoh nyata) drama kanthi irah-irahan/judul “Andhe-Andhe Lumut”. Kanggo mahami babagan drama tindakna pituduh-pituduh ing ngisor iki!
Pitakon-pitakon ing ngisor iki wangsulana kang patitis!
Pituduh:
Tindakna pakaryan-pakaryan ing ngisor iki!
1. Semaken drama kang bisa di unduh ing YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=AjRtGI4M0-I
2. Nalika nyemak eling-elingen utawa catheten bab-bab kang wigati/penting ing sajroning pachelathon/ omong-omongan drama kasebut!
3. Sawise rampung nyemak, mula wangsulana pitakon-pitakon kang ana ing sangisore iki!
1. Sapa kang lunga saka Praja Jenggala?
2. Kepriye cerita bab lakune Raden Panji Asmara Bangun sadurunge ketemukaro Mbok Randha Dhadhapan?
3. Apa sebabe Andhe-Andhe Lumut dipek anak dening Mbok Randha Dhadhapan?
4. Sapa wae kang ngunggah-unggahi Andhe-Andhe Lumut?
5. Apa upah kang dijaluk dening Yuyu Kangkang marang Kleting Ijo lan dulur-dulure?
6. Jlentrehna apa sebabe Yuyu Kangkang ora gelem nyebrangake Kleting Kuning!
7. Apa kang ditindakake Kleting Kuning marang Yuyu Kangkang?
8. Apa sebabe Kleting Kuning kang ala rupane malah dipilih dening Andhe-Andhe Lumut?
9. Apa sebabe Kleting Ijo lan dulur-dulure kang ayu rupane malah ditampik deningAndhe-Andhe Lumut?
10. Apa janjine Andhe-Andhe Lumut marang Mbok Randha Dhadhapan yen wis jumeneng nata ing praja Jenggala?

 
Anyone in the world

Pandongane  Wong  Tuwa  marang  Anak

 

Sawijining  dina ing  omah kang  katon  prasaja kuwi, Arman  siyap-siyap  golek  lan nglamar pegaweyan kanthi  semangat.

 

Arman        :    “Bapak  ibu  kula  pamit  rumiyin, badhe  pados  pedamelan sinten  ngertos rejeki  sampun  celak.”

Ibu             :    “Iya  nak,  ibu  ya  ndongakna  supaya  kowe  enggal  oleh  pegaweyan.”

Bapak         :    “Iya  nak, aja  lali  ndonga sadurunge  , lan  kudu  tetep nduweni  sopan-santun.”

Arman        :    “Inggih…Pak…Bu…

 

Nanging  eman  dina  kuwi Arman durung  antuk pengarep-arepe, amarga  ora  ana  lowongan ing  perusahaan  sing  dituju, amarga dheweke  mung  lulusan  SMA.  Nanging  Arman  tetep  semangat senajan  dheweke ora  ketampa.  Dheweke  uga  ora  nate  nyalahake  wong  tuwane  kang  nyebabake  dheweke mung  dadi  lulusan  SMA,  kerana  bapake  bangkrut dheweke  ora  bisa  nerusake  kuliyah  lan  kudu  golek penggaweyan.

 

Dina  sabanjure ibune  ngupayakakeanake tetep nduweni semangat,  supaya  dheweke ora sedhih yen durung  ketampa  anggone golek panggaweyan.Arman  isihdurung  metu  saka  kamar, banjur  ibune marani menyang kamare…:

 

Ibu             :    “Le,  ayo  sarapan  dhisik!

Arman        :    “Inggih, Bu,  sekedhap.”

Bapak         :    “Ayo…Ar…mengko selak  entek  lho  sarapane!

 

OraletsuweArman tumuju meja dhahar lan  lungguhing sandhinge  ibu  lan bapake.

Ibu             :    “Kok  suwe  banget,  ta?  Saiki  kok  wis  nyetil  lan  wangi  Le.. apa arep  budhal saiki?

Arman        :    “Oh . . . inggih  kula  dereng  matur  menawi  badhe wonten  rencana  ngajukaken lamaran  kerja dinten  menika.”

Bapak         :    “Arep  nglamar  ing  ngendi?

Arman        :    “Dhateng  panggenanipun   Anna  magang, Pak.

Ibu             :    “Anna  kancamu  SMA kae  ya?

Arman        :    “Inggih, Bu.

Bapak         :    “Apuranen  Bapak  ya  Le,  kabeh  kerana bapak,  kabeh  dadi  kaya  ngene  iki!,  mesthine  kowe  kuwi  wayahe  kuliyah dudu  nyambut  gawe.

Arman        :    “Bapak punika  ngendikanpunapa, ta?  Sedaya  mangke  bakale  sae  Pak. Bapak  boten  lepat,  ingkang  wigati  bapak  lan  ibu  sehat kula  sampun  bungah.

Bapak         :    “Matur nuwun  ya, Le!  Kowe  pancen  putraku  sing  paling  pangerten.”

Ibu             :    “Waah . . . ayo  ndangpadha dhahar,  mengko  selak  adhem!

Arman        :    “Inggih .”

 

Sawise  rampung   anggone  sarapan,  Arman  pamitan  karo  wong tuwanesaprelu  nyuwun  idi  pangestu saka ibu bapake, kanggone  Arman  kuwi  bab  kang wigati  supaya  kasil apa kang dadi gegayuhane

 

Arman        :    “Pak... Buk...kula  pamit,  pandonganipun supados  kasil. lan  kula saget  gadhah  arta  ingkang  kathah lan  saged  mangun  usaha  kados  bapak  rumiyin.

Bapak+Ibu :    “Amin.”

Bapak         :    “Iya, Le,  bapak ndongakna   supaya  kowe  bisa  kuwat  lan  panggah  sayang  karo  bapak  lan  ibumu.

Arman        :    “Bapak lan  Ibu  tiyang  sepah  ingkang  paling  sae kagem  kula  pribadhi.”

Ibu             :    “Iya  sayang…ati-ati  ya.”

Arman        :    “Assalamualaikum.”

Bapak+ibu  :    “Waalaikumsalam.”

 

Kanthi  sangu  pandongane  bapak lan  ibu,  Arman  kanthi  manteb  budhal menyang  perusahaan pangonane  Anna  magang. Sawise  tekan  kantor,  Anna  lan  Arman  tumuju  menyang ruwangane  Pak  Soni  minangka  sing  duwe  perusahaan.

Anna           :    “Sugeng  enjing  Pak!  menika  kanca ingkang  badhe  ngisi bagiyanoperasional  ingkang  lowong.

Pak  Soni    :    “Oh  iya…mangga.”

 

Anna sawise  ngeterake  Arman  Dheweke  mbalik  ing  ruangane. Ing  ruangan kuwi mung  ana Pak  soni  karo  Arman. Dadane  Arman krasa  ndredeg, amarga  wis makaping-kaping  dheweke  nglamar  lan  ditolak.

Ing  kene dheweke  duwe  pengarep-arep  kang  gedhe supaya  katrima.

 

Arman        :    “Sugeng  enjing  Pak. Tepangaken  Kula  Arman.”

Pak  Soni    :    “Inggih…pinarak.

 

Wawancara antarane  Arman  lan Pak Soni,  ora  kaya   wawancara  seleksi karyawan  lumrahe. Kang  ditakokake masalah  kesehatan, lan bab –bab kang ana  gandheng rapete  karo panguripane  aska. Mbok menawa  saka   wangsulan-wangsulane Arman Pak  Soni  nganggep  yen  Arman  duweni  karakter  kang  becik,  saengga  Pak  soni  yakin Arman minganka  wong  sing  pantes  nyambut  gawe  ing  perusahaane.

 

Arman        :    “Matur nuwun, Pak.

Pak  Soni    :    “Iya  padha-padha. Sugeng  makarya, sesuk  wis  wiwit  nyambut gawe.

Arman        :    “Inggih, Pak.”

 

Weruh  Arman metu  saka  ruwangane Pak  Soni,  age-age Anna marani  Arman

 

Anna             “Piye, Ar?

Arman        :    “Alhamdulillah  ora  kaya  sing  dakbayangake…nyatane  luwih gampang  tinimbang  angen-angenku..Matur nuwun  ya…sesuk  aku  wis  bisa nyambut  gawe.

Anna           :    “Ar  iki  pancen ginarise  Gusti  lan  maneh  saka  pandongane  wong  tuwamu  uga.

Arman        :    “Ya…bener  kowe  Ann!

Anna           :    “Ya  wis  ndang  mulih, ndang  dikabari  wong  tuwamu!

Arman        :    “Ya..wis…aku  mulih ya.

 

Kanthi  bungahe  ati, Arman  ngabari  wong tuwane  sakloron, yen  dheweke  ketampa  nyambut  gawe  ing  perusahaane  Pak  Soni.Bapak  lan  ibune  Arman uga  atur  panuwun  dhumateng  ngarsane  Gusti kang  Maha  Agung, dene  anak onthang-anthinge kuwi  kasil  nduweni  penggaweyan. PungkasaneArman bisa  nopang  ekonomine  kulawargane.. Arman tetep patuh  marang  ibu  bapake  senadyan wis  dadi  wong  kang  sukses.

 

Sumber: Trampi Basa Jawa, Tresno Sukendo dkk, Erlangga, 2019


Lembar Kerja (Tugas Individu)

 

Pitakon-pitakon sing ana gegayutan karo teks drama ing dhuwur wangsulana kang patitis!

1.   Apa tema drama  ing  dhuwur ?

2.   Geneya  Arman tansah  golek  lan  nglamar  penggaweyan?

3.   Kepriye  kahanane  kulawargane Arman?

4.   Kepriye  kapribadene  Arman  kuwi?

5.   Piwulangan apa  sing  bisa  kokpethik  saka  drama  kasebut?